سفارش تبلیغ
صبا
روا ساختن حاجت‏ها جز با سه چیز راست نیاید ، خرد شمردن آن ، تا بزرگ نماید . پوشیدن آن ، تا آشکار گردد ، و شتاب کردن در آن ، تا گوارا شود . [نهج البلاغه]

تکلیف مرا روشن کن

چند بار

از روی خودم

بنویسم

تو؟مهدی صفی یاری ::: دوشنبه 91/5/9::: ساعت 11:52 عصر نظرات دیگران: نظر