سفارش تبلیغ
صبا
هرکس خدا را دوست بدارد، خدا دوستش بدارد و هرکس خدا دوستش بدارد، از ایمنان خواهد بود . [.امام صادق علیه السلام]

یک عالمه درد دردلم پنهان است
یک آتش سرد دردلم پنهان است
یک مرد مگر چقدر طاقت دارد...
یک طایفه مرد در دلم پنهان استمهدی صفی یاری ::: یکشنبه 91/7/23::: ساعت 11:24 صبح نظرات دیگران: نظر